Klass ombud

KLASSOMBUD: Varje klass väljer minst två föräldrarepresentanter som är klassens ombud i föreningen. Klassombud träffas, tillsammans med styrelsen, både på höstterminen och på vårterminen för att diskutera läget i skolan. Någon eller några från skolledningen samt en eller flera lärarrepresentant deltar i dessa möten. Klassombuden ersätter inte klassföräldrarna som har en annan funktion som t.ex. att organisera olika aktiviteter i den enskilda klassen.

 

Kontakta respektive klass för att ta reda på vem som är ombud